ELS ATMs TÈRMICS
La galeria dels ERRORS

1.- Errors de fabricació dels suports adhesius

1.1.- Variacions en la tonalitat
1.2.- Desplaçament de colors
1.3.- Errors d'impressió cíclics
1.4.- Errors d'impressió de colors
1.5.- Errors de tall
2.- Errors d'impressió tèrmica sobre els suports adhesius
2.1.- Impressió invertida
2.2.- Desplaçament de l'impressió
2.3.- Aixafament de l'impressió
2.4.- Impressions errònies
    - Número de balança incorrecte
    - Nom de localitat o oficina de correus incorrecte
    - Data incorrecta
    - Valor facial
2.5.- Impressió parcial
2.6.- Impressió defectuosa
2.7.- Altres errors d'impressió

Els errors en els ATMs de tipus tèrmic provenen, o bé de la pròpia fabricació del paper auto-adhesiu de base (procés d'impressió del disseny, tractament dels suports, ...), o bé del procés d'impressió tèrmica del valor facial i altres dades per les balances franquejadores.

1.- ERRORS DE FABRICACIÓ DELS SUPORTS ADHESIUS

Els amplíssims tiratges que es fan dels diferents models, sobretot pels primers papers, i el propi sistema de fabricació, fan que siguin força comuns, encara que mai justificables, els errors o varietats en els papers
S'han realitzat alguns estudis especialitzats sobre aquest tema, generalment fruit de l'anàlisi minuciós i aprofundit de grans quantitats d'exemplars dels primers models, on s'han descobert i mostrat un gran nombre de diferències entre ATMs aparentment idèntics, sempre degudes al sistema d'impressió utilitzat. En qualsevol cas, es tracta d'un estudi o anàlisis propi d'un nivell de col·leccionisme molt més avançat del que proposa aquesta web. 
1.1.- Variacions en la tonalitat

Són, doncs, habituals les variacions, més o menys apreciables, en la tonalitat de la majoria de models d'ATMs. Alguns exemples d'aquestes variacions es poden veure en les pàgines dedicades als models "Virgen del Carmen", "Mª Stma. Estrella" o "Gran Regata 2000".
 
Model T27 (35)- Virgen del Carmen. Variacions en la tonalitat dels papers d'un mateix model.
1.2.- Desplaçament dels colors

Un error també més o menys freqüent és el desplaçament dels colors durant el procés d'impressió; si el desplaçament és poc important, dóna la sensació d'una imatge borrosa. Es pot trobar en molts models i, en especial, els fabricats per la F.N.M.T.
 

Impressió amb els colors desplaçats - detall
1.3.- Errors d'impressió cíclics

En alguns models podem trobar uns curiosos errors d'impressió que es repeteixen, només en alguns rotlles i sempre de forma cíclica. Mostrem només alguns exemples ;
 
T57 (65) II Congr. Prev. Riesgos Lab. ORP'2OO2. En alguns rotlles apareixia una taca blava en la mateixa posició i cada 17 suports adhesius.
T64 (72) Pailebote "Santa Eulàlia". En alguns rotlles apareix un cercle blanc cada 21 suports adhesius. 
El paper de l'imatge presenta també un lleuger desplaçament dels colors.
1.4.- Errors d'impressió de colors

Molt rars.
 
T21 (29) Sta. María la Real de la Almudena. Madrid. Error d'impressió (primera imatge)
1.5.- Errors de tall

Com en el cas anterior, es tracta d'un tipus d'error molt rar.
Generalment aquestes errades en el procès de fabricació es detecten en els controls de qualitat i són força rars els que finalment arriben a les Oficines de Correus.
 
La segona imatge mostra un doble error; De tall en el que s'ha invertit la situació de la banda blanca, i també un error en l'impressió de l'ATM per desplaçament dels colors (veure ampliació).
2.- ERRORS D'IMPRESSIÓ TÈRMICA SOBRE ELS SUPORTS ADHESIUS

Els errors en el procés d'impressió del valor o dades en els ATMs tèrmics són els més comuns.

Malauradament, l'interès i valor que poden arribar a assolir aquestes peces fa que en alguns casos es tracti de falsos errors "induïts o forçats" pels propis responsables de l'ús i manteniment dels equips ... Cal tenir ben present que en el cas del ATMs de tipus tèrmic a Espanya són els empleats de correus, alguns d'ells també col·leccionistes, els qui utilitzen les balances franquejadores i, per tant, "fabriquen" els ATMs.
 
 

Quedi clar, doncs, que tots els "errors" que es mostren a continuació poden ser forçats, amb més o menys dificultat, per qualsevol empleat de correus o responsable de manteniment de les balances franquejadores, pel que es poden considerar com a curiositats, però mai valorar-los com a errors.


2.1.- Impressió invertida

A causa d'una important errada en el procés de fabricació a la F.N.M.T., alguns rotlles del primer model tèrmic (T1 (4) - Emblema postal) van arribar a algunes oficines de correus amb els suports adhesius invertits, de manera que en utilitzar-los a les balances franquejadores el valor facial i altres dades quedava invertit en relació a la seva posició normal. L'error és tan evident que podem suposar que la major part de rotlles no es van emprar, però existeixen exemples d'ATMs i etiquetes d'ajust realitzades amb algun d'aquests rotlles, fins i tot en data recent.

Apart d'aquest cas excepcional, podem suposar que la majoria d'impressions invertides són provocades pels propis usuaris de les balances per tal de generar una suposada "raresa" ; el sistema és realment força simple.
Poden considerar-se, doncs, com a curiositats, però mai donar-los-hi un valor especial.
 

Etiqueta d'ajust invertida. Prové d'un rotlle original defectuós ATM amb impressió invertida, emès expressament en aquesta posició Etiqueta d'ajust  invertida, també emesa expressament
2.2.- Desplaçament de l'impressió

En el cas dels ATMs tèrmics, tal vegada el més habitual és la impressió del valor i número de la màquina fora de la zona reservada a la part inferior del paper suport, amb un desplaçament horitzontal o vertical de la impressió, degut a un desajust de la balança.

Els desplaçaments verticals es produeixen sovint en instal·lar un nou rotlle, si abans no s'ha imprès una etiqueta d'ajust. De totes maneres, i si el rotlle està en bones condicions d'ús, la pròpia balança s'encarrega automàticament d'anar desplaçant l'impressió en els següents ATMs fins la zona adequada.
Aquest tipus d'errors venen sovint acompanyats d'un aixafament del text a imprimir, com es pot veure a les dues primeres imatges, doncs la balança ha detectat que hi ha un error de situació i la tracció no funciona correctament.

Els desplaçaments horitzontals també són força freqüents i en algunes ocasions el símbol de la moneda (PTS o ) no s'ha pogut arribar a imprimir. L'imatge de la dreta mostra un cas excepcional; el desplaçament horitzontal de l'impressió ha estat tan important que el símbol de l'Euro apareix per l'esquerra ...
 

Desplaçament vertical. ATM en Pts Desplaçament vertical. ATM en Euros Desplaçament horitzontal
Els desplaçaments en l'impressió són també freqüents en les etiquetes d'ajust, i es produeixen normalment en instal·lar un rotlle nou en la balança.
D'altres vegades és el mecanisme de tracció el que falla i s'obtenen ATMs o etiquetes d'ajust amb doble impressió.
2.3.- Aixafament de l'impressió

Sovint combinada amb un desplaçament vertical. Es dóna en alguns ATMs o etiquetes d'ajust en instal·lar un nou rotlle i/o existeixen problemes amb el mecanisme de tracció de la balança.
 

2.4.- Impressions errònies

Força curioses, normalment a causa d'algun tipus de desconfiguració del software que regeix les balances. Acostumen a ser errors "reals" i temporals, doncs els responsables de manteniment ho arreglen en la següent revisió de l'equip.

Aquests errors poden afectar els 4 blocs d'informació que es poden imprimir en els ATMs : el número de balança, el nom de la localitat o l'oficina de correus, la data i el valor facial.

El número de balança i el valor facial apareixen sempre en els ATMs, mentre que la data i el nom de la localitat poden aparèixer o no, depenent de la configuració de l'equip o decisió de l'usuari.

A diferència dels exemples anteriors, en aquest cas es tracta d'errors que no poden "forçar" els empleats de correus, doncs no tenen accés a la configuració interna de l'equip, i en tot cas només els responsables de manteniment.

Número de balança incorrecte.

Alguns números de balances no existeixen realment ... A causa d'un problema amb l'equip, la matrícula real de la balança ha desaparegut de la memòria, essent substituïda en l'impressió per un número erroni.
En la data de revisió d'aquest estudi (juny 2003), el número més alt assignat a un equip emissor d'ATMs a Espanya es 10250. Tots els números superiors són, doncs, erronis. No existeix tampoc cap balança que tingui assignat realment el número 0000.
 

0000 65535 61298
En alguns casos, i a causa d'un error en la configuració de l'equip, no s'imprimeix el preceptiu número de balança
És curiós perquè és possible que sí s'imprimeixi en emetre una etiqueta d'ajust amb el mateix equip, per exemple ...
 
Freqüent; s'ha imprès el valor però no el número de balança S'ha imprès la data, però no el número de balança S'ha imprès la situació de l'oficina, però no el número de balança
Nom de localitat o oficina de correus incorrecte.

En molts casos acompanyat d'un número incorrecte de balança, el que indica una desconfiguració important en el equip.
 

A més, també, un número incorrecte de balança (63487) ...
EEEEEEEE Combinació de punts i número incorrecte de balança (65535) S'ha substituït el nom de la localitat doblant el n. de balança
Durant un cert període i per error, algunes balances imprimeixen en els ATMs el text L CALIDAD o, més habitual, CONTROL CALIDAD substituint el nom de la localitat.
Existeixen ATMs de dos models impresos cap el 1994 amb balances franquejadores MOBBA, en els que el nom de la localitat o situació de l'oficina de correus va ser substituït pels textos : BALANZAS MOBBA SCCL i OFICINA DE EXPEDICION.

Data incorrecta.
 
Etiqueta d'ajust i ATM amb dates incorrectes (27ENE52, 14JUN27).
Imatge de l'ATM cedida per M. López
Encara que el 1 de gener de 2003 va ser festiu, no es tracta de cap error; Aquest dia tots els directors van haver d'acudir a la seva oficina de correus a les dotze del migdia per tal de comprovar la correcta instal·lació d'una nova versió del programa IRIS ... I algun d'ells va aprofitar per emetre aquest raresa ...
Valor facial.
 

Molt rars, a excepció dels ocasionats per una impressió parcial.
0,01 Z (?)
2.5.- Impressió parcial
 
Desapareixen alguns dígits en l'impressió, normalment a causa de problemes amb els capçals d'impressió tèrmica, tot i que en alguna ocasió es pugui també deure a problemes en la configuració.

Error curiós; A l'ATM de l'imatge no s'han imprès els dígits de 0,

No s'ha imprès tota la zona esquerra Falta un dígit en la matrícula i TS al final
Atenció ! No confondre aquests errors d'impressió amb les varietats d'impressió que hi hagué durant els mesos d'adaptació al nou sistema monetari.

2.6.- Impressió defectuosa
 
A conseqüència del mal funcionament de l'impressora tèrmica incorporada, algunes balances imprimeixen els ATMs de forma defectuosa. 
A nivell de col·leccionisme s'ha de fugir d'aquests tipus d'impressions, doncs presentaran problemes de ràpida degradació.
2.7.- Altres errors d'impressió

Errors - curiositats degut al mal funcionament de l'impressora tèrmica inclosa en les balances franquejadores. En aquest cas s'ha "cremat" una bona part de la capa termo sensible de l'ATM.
 
Presència de línies horitzontals o verticals
Les línies horitzontals acostumen a ser en realitat aixafaments totals de les dades impreses.
 


Veure també ... La galeria de les CURIOSITATS

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
Els ATMs
a ESPANYA
Els ATMs
TÈRMICS
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 2000. Darrera actualització:  09.08.04